لیست اعضائ کلوپ کبوتران مسافتی (نامه بر)مرکزی اتحادایلام۹۸

امین خانژاد
امین خانژاد
09189439549
روح الله جمشید بیگی
روح الله جمشید بیگی
09186370971
طارق ایاز
طارق ایاز
09183400320
سجاد رستم نژاد
سجاد رستم نژاد
09188413620
حامد رشیدی
حامد رشیدی
09183423718
رضا رستم نژاد
رضا رستم نژاد
09186163626
حسین ایس وند
حسین ایس وند
09185495962